Projekt OP PPR – Multikulturní šablony pro MŠ Nad Palatou

logo-EU-1

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

 

Přiděleno: 301 794,- Kč

 

Vyčerpáno:

 

Rozdíl:

 

 

Dotační program byl škole přidělen na základě žádosti ředitelky školy o příspěvek na operační program Praha „ Pól růstu“. Škole byla přidělena částka 301 794,– Kč pod názvem projektů „Multikulturní šablony pro MŠ Nad Palatou“.

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001517

Přidělené prostředky budou použity na stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a komunitně osvětová setkávání.