Výsledky zápisu 2022/2023

Seznam identifikátorů přijatých dětí najdete zde: ZDE

 

 

Vážení rodiče.

Zápis pro děti s trvalým pobytem v ČR pro nový školní rok bude probíhat 2. a 3.  května 2022.

Zápis pro děti s udělenou dočasnou ochranou proběhne v červnu. Tyto děti dostanou formulář přihlášky při registraci v MŠ 2.6.2022. Pro ně nevyplňujte na webu nic.

Nejdříve od dubna bude možné si na webovém rozhraní https://zapisdoms-praha5.praha.eu/ vygenerovat přihlášku, kterou vyplníte v den zápisu přinesete do vybrané mateřské školy.

Originál přihlášky doručte do MŠ  osobně 2. 5. 2022  od 13 do 17 hodin nebo  3. 5. 2022 od 10 do 13 hodin

nebo datovou schránkou fyzické osoby 2. a 3. 5. 2021 

V případě karantény zákonného zástupce nebo jiných potíží s doručením v den zápisu telefonicky domluvte náhradní termín (tel. 733 774 983).

Protože zápis pro rok 2022/2023 bude probíhat dle § 34, odst. 2 zákona 561/2004 (školský zákon) až od 2.5. 2022 a sběr žádostí je stanoven na 2. a 3. 5. 2021, nelze zaregistrovat podání žádosti dříve. K ušetření naší i vaší práce neposílejte žádosti dřív. Máte-li nějaký problém s datem podání, zavolejte ředitelce na tel č. 733 774 983.  Vyřešíme ho individuálně.

  • řádně vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře o provedeném očkování, popř. trvalé kontraindikaci
  • souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte
  • originál rodného listu (pouze ke kontrole)
  • originál průkazu zdravotního pojištění dítěte (pouze ke kontrole)
  • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává

Do žádosti na první stranu dole napište preferenci pracoviště Nad Palatou nebo Pod Lipkami.

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 zák. 500/2004 Sb. v platném znění a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1), 3) a 4) zák. 500/2004 Sb. správního řádu, v platném znění je stanoven na čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 – 13:00 – v ředitelně mateřské školy v ul. Nad Palatou 613. Přesný čas návštěvy dohodněte telefonicky na tel. č. 733 774 983.

Kritéria zápisu 2022_2023

Rozhodnutí o přijetí

k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se vždy oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Zveřejněním registračních čísel se považují kladná rozhodnutí za oznámená.

Písemné Rozhodnutí o přijetí- je možné vystavit na žádost zákonného zástupce dítěte.

Seznam přijatých dětí  bude zveřejněn na www.msnadpalatou.cz a na vývěsce školy po dobu nejméně 15 dnů nejpozději  od 2.  června.

Rozhodnutí o nepřijetí

k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě s dodejkou do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s., přednostně pak do datové schránky fyzické osoby – zák. zástupce dítěte.

Těšíme se na Vás