Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Nad Palatou 613, příspěvková organizace provozuje zpřístupněné webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky výše uvedené mateřské školy provozované na adrese: https://msnadpalatou.cz.

STAV SOULADU

Webové stránky msnadpalatou.cz jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ A ODKAZY NA EXTERNÍ OBSAH

Dokumenty většího obsahu jsou na webových stránkách mateřské školy z důvodu čitelnosti a snadné manipulace, ukládány výhradně v pdf formátu. V současné době jsou všechny prohlížeče webových stránek schopny bezproblémově tento formát načítat a povolují manipulaci s dokumentem (stažení). Pokud se na stránkách nacházejí odkazy na externí obsah, tyto jsou od ostatního textu zvýrazněny podtržením. Naše webové stránky jsou strojově čitelné.

NEPŘÍSTUPNÝ OBSAH

Webové stránky msnadpalatou.cz nedisponují nepřístupným obsahem co do působnosti, a to jak z důvodu nesouladu, tak z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102]. Neobsahují rovněž oddíly, obsahy a nejsou vybaveny funkcemi, jež nespadají do oblasti působnosti podle platných právních předpisů.

DATUM VYPRACOVÁNÍ

Toto prohlášení bylo vypracováno dne: 10. září 2020

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a veškerých informací k nim se vztahujících směřujte na adresu k rukám ředitelky školy: MŠ Nad Palatou 613/29, Praha 5 – Smíchov, Bc. Pavla Vocelková, tel.: +420 257 216 865, e-mail: reditelka@msnadpalatou.cz

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte, prosím Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha e‑mail: pristupnost@mvcr.cz