Projekt OPPR – Modernizace pražských škol – „Učíme se pro budoucnost“

logo-EU-1

Dotační program v rámci operačního programu Praha – „pól růstu“

Účelem poskytované finanční podpory je vybavení venkovního prostoru mateřské
školy přístřeškem, zázemím a výukovými prvky pro výchovu k udržitelnému rozvoji/EVVO a
polytechnice.

Název projektu: Učíme se pro budoucnost
Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001005
ORG / VS projektu* 2541005000005 / 2541005
Prioritní osa OP PPR 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl OP PPR
4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního
a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti
do 3 let
Datum zahájení realizace 1. 8. 2021
Datum ukončení realizace 31. 1. 2022
Doba udržitelnosti 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Anotace projektu:
Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ v oblasti udržitelného rozvoje/EVVO a polytechnice tak,
abychom do výchovy mohli zakomponovat kombinaci teoretický výuky uvnitř MŠ a praktické na školní
zahradě s využitím venkovních výukových pomůcek. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím
instalace venkovních učebních prvků určených pro výchovu k udržitelnému rozvoji. Dále hodláme zpracovat výukový program rozšiřující stávající výuku o venkovní aktivity.

Dílčími cíli projektu jsou:
1) vybudování vzdělávacích a materiálních podmínek pro polytechnickou a environmentální výchovu.
Zajištění venkovních učebních pomůcek pro environmentální vzdělávání:
pěstitelské vany, EVVO chýše.
Zajištění venkovních učebních pomůcek pro rozvoj polytechnických dovedností:
hrabaliště pro poznávání různých materiálů a práci s nimi,
venkovní polytechnické zázemí – kvádr, přístřešek pro polytechnickou výuku a polytechnický mobiliář.

Finanční rámec projektu Částka
(v Kč)
Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %):
Celkové způsobilé výdaje: 2 004 649,00 Kč

Vlastní financování způsobilých výdajů:
Podpora poskytovaná z OP PPR 1 804 184,10 Kč – 90%
z toho podpora z EFRR:  1 002 324,50  – 50%
z toho podpora z rozpočtu HMP:   801 859,60  – 40%

Vlastní financování způsobilých výdajů 200 464,90  – 10%

Příjemce je povinen zajistit vlastní financování způsobilých výdajů projektu ve výši podílu na
celkových způsobilých výdajích očištěných o čisté příjmy (v %) dle výše uvedeného.
Vyjádření závazku vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.